[เต็มแล้ว] เปิดสมัครสอบวุฒิบัตร ICDL Digital Marketing Certificate [ICDL-DM100]

ICDL (International Computer Driving License) คือวุฒิบัตรมาตรฐานระดับสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ดำเนินงานโดย ECDL Foundation มูลนิธิไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU) จากสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงอย่างกว้างขวางจากรัฐบาลและองค์กรระดับโลก วุฒิบัตร ICDL เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกเรื่องคุณภาพมาตรฐานของการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถด้าน ดิจิทัล และด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันมาตรฐานของ ICDL จัดให้อยู่ในกรอบมาตรฐานคุณสมบัติแห่งชาติ (National Qualification Framework) ของนานาประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน ICDL กว่า 150 ประเทศทั่วโลกประเทศ เช่น ประเทศ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลี อินเดีย เวียดนามและไทย เป็นต้น ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 42 ภาษา มีผู้ที่ลงทะเบียนสอบแล้วถึง 15 ล้านคน และมีการสอบและรับรองวุฒิบัตรกว่า 50 ล้านฉบับในปัจจุบัน วุฒิบัตรจาก ICDL คือมาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก และสามารถนำไปใช้อ้างอิงการทำงานได้ทั่วโลก

ICDL Digital Marketing Certificate ( ICDL-DM100 = วุฒิบัตรการตลาดดิจิทัล จาก ICDL )        วุฒิบัตรนี้จะมอบให้กับบุคคลที่เข้าใจแนวคิดที่สำคัญและทักษะที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ การปรับปรุงเนื้อหาเพื่อการค้นหา (SEO)  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การทำการตลาดและการโฆษณาข้ามบริการ การติดตามและการปรับปรุงแคมเปญโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ผู้ที่สอบได้วุฒติบัตรนี้จะสามารถ:

 • เข้าใจแนวคิดหลักของการตลาดดิจิทัลรวมถึงข้อดีข้อ จำกัด และการวางแผน
 • ทำความเข้าใจกับตัวเลือกการแสดงตัวตนของเว็บต่างๆและวิธีเลือกคำสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา
 • จดจำแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกันและตั้งค่าและใช้งานแพลตฟอร์มทั่วไป
 • ทำความเข้าใจว่าการจัดการสื่อโซเชียลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสในการขายได้อย่างไร
 • ใช้บริการการจัดการโซเชียลมีเดียเพื่อกำหนดเวลาโพสต์และตั้งค่าการแจ้งเตือน
 • ทำความเข้าใจกับตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการตลาดและการโฆษณาออนไลน์รวมถึงเครื่องมือค้นหาอีเมลและการตลาดผ่านมือถือ
 • ทำความเข้าใจและใช้บริการวิเคราะห์เพื่อติดตามและปรับปรุงแคมเปญ

ประโยชน์ของวุฒิบัตรนี้สำหรับผู้ที่เข้าสอบคืออะไร?

 • ใช้ในการวัดความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ของตนเองว่าอยู่ในระดับใด ได้มาตรฐานสากลหรือไม่
 • ใช้วุฒิบัตรนี้ในการแสดงตนกับองค์กรหรือบุคคลอื่นว่าตนเองมีความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ตามมาตรฐานสากล

ประโยชน์ของวุฒิบัตรนี้สำหรับองค์กรคืออะไร?

 • ใช้ในการวัดความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ของบุคลากรในองค์กรว่าอยู่ในระดับใด ได้มาตรฐานสากลหรือไม่
 • ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรว่ามีความและความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing สู่มาตรฐานสากล
 • ใช้วุฒิบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing

ทักษะที่ควรรู้ก่อนสอบ

ภาษาที่ใช้ในการสอบ : ภาษาอังกฤษ
Digital Marketing Concepts
 • Key Concepts
 • Planning
Web Presence
 • Web Presence Options
 • Website Considerations
 • Search Engine Optimisation
Social Media Setup
 • Social Media Platforms
 • Social Media Accounts
Social Media Management
 • Social Media Management Services
 • Marketing and Promotion Activities
 • Engagement, Lead Generation and Sales
Online Marketing and Advertising
 • Online Advertising
 • E-Mail Marketing
 • Mobile Marketing
Analytics
 • Getting Started
 • Web Analytics
 • Social Media Insights
 • E-Mail Marketing and Online Advertising Analytics

ICDL Digital Marketing Certificate (ICDL-DM100)
ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
สถานที่สอบ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าสมัครสอบต่อท่าน 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
*กรณีสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 14 มิ.ย.2562 ชำระเพียง 4,000 บาท (ไม่รวม Vat)
กรณีที่ต้องการให้จัดสอบเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 30 ขึ้นไปติดต่อ 081-632-5918
จำนวนที่รับสมัครสอบต่อวัน : 150 คน

สิ่งที่จะได้รับ
เมื่อสมัครและชำระค่าสมัคร:

ผู้สมัครจะสามารถทดสอบความพร้อม (Diagnostic Assessment) 2 ครั้ง และ การสอบจริง (Automated Certification Exam) 1 ครั้ง

การทดสอบความพร้อม

– การทดสอบความพร้อมครั้งละไม่เกิน 60 นาที

– ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบ 1 หรือ 2 ครั้ง หรือไม่ทดสอบเลยก็ได้

– ซึ่งผู้สมัครที่สอบวุฒิบัตรแล้วจะไม่สามารถสามารถกลับมาทำการทดสอบใหม่ได้

การสอบวุฒิบัตร

– เวลาที่ใช้ในการสอบวุฒิบัตร (Automated Certification Exam) คือ 45 นาที

– ผู้ที่ได้คะแนน 75% ขึ้นไปจะถูกว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL

– ผู้สมัครสามารถสอบวุฒิบัตรโดยไม่ทดสอบความพร้อมก็ได้

– กรณีที่ผู้สมัครสอบวุฒิแล้วจะไม่สามารถทดสอบความพร้อมได้

– ผู้สมัครจะไม่สอบเพื่อรับวุฒิบัตรในวันทดสอบความพร้อมก็ได้ แต่ผู้สมัครต้องมาใช้สิทธิในการสอบจริงภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีทดสอบความพร้อมครั้งแรก

– การสมัครสอบ 1 ครั้ง ผู้สมัครสอบจะต้องใช้สิทธิการทดสอบและการสอบจริงภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทดสอบครั้งแรก

เมื่อสอบผ่าน:

– ผู้สมัครจะได้รับ ICDL Digital Marketing Certificate ที่ออกให้โดยตรงจาก ICDL ซึ่งได้รับการรับรองและยอมรับทั่วโลกในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสอบผ่าน

– ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับ ICDL Digital Marketing Certificate จาก Website ของwww.icdl..online.th ในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่สอบผ่าน

ขั้นตอนในการสอบ

 • ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินและกำหนดการสอบจาก E-mail ของท่าน
 • นำบัตรประชาชน หรือหลักฐานการแสดงตัวตนอื่นๆของท่านมาตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้าสอบในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 2562
 • ดำเนินการขอรับลำดับการเข้าทดสอบ (Assessment) หรือการสอบวุฒิบัตร (Exam) จากเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องสอบ โดยระบุว่าต้องการทำการทดสอบ (Assessment) หรือต้องการดำเนินการสอบจริง (Exam)
 • เปิดให้รับลำดับเพื่อการเข้าทดสอบหรือการสอบจริงตั้งแต่เวลา 8:30 น. และเริ่มเข้าทดสอบหรือสอบจริงตั้งแต่เวลา 9:00 น. – มารับก่อนมีสิทธิ์สอบก่อน (First come first serve)
 • หลังจากดำเนินการทดสอบ (Assessment) (ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ์ 2 ครั้ง) หากต้องการทดสอบอีกครั้งหรือสิบจริงต้องมาดำเนินการขอลำดับการทดสอบหรือการสอบจริงอีกครั้ง
 • ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถแจ้งเพื่อขอรับลำดับการทดสอบหรือการสอบจริงในวันสอบช้าที่สุด  ดังนี้

– กรณีต้องการทดสอบ 2 ครั้ง และสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง : เวลา 13:00 น.

– กรณีต้องการทดสอบ 1 ครั้ง และสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง : เวลา 14:00 น.

– กรณีต้องการสอบวุฒิบัตรเท่านั้น : 15:00 น.

 • หากผู้สมัครสอบไม่มาดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการสอบในวันที่สมัครได้ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิเพื่อสอบวันอื่นๆได้รวมถึงการเรียกร้องเงินค่าสมัครคืนได้
 • กรณีที่ได้ทดสอบแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และประสงค์ใช้สิทธิทดสอบหรือสอบจริงในวันอื่นๆ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หลังจากการสอบที่ www.icdl.online.th

หมายเหตุ: การสอบทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารและสัมภาระส่วนตัวใดๆเข้าไปภายในห้องสอบ นอกจากที่เจ้าหน้าที่แจกจ่ายให้เท่านั้น

ICDL Digital Marketing Certificate (ICDL-DM100)
ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
สถานที่สอบ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าสมัครสอบต่อท่าน 5,000 บาท
*กรณีสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 14 มิ.ย.2562 ชำระเพียง 4,000 บาท
กรณีที่ต้องการให้จัดสอบเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 30 ขึ้นไปติดต่อ 081-632-5918
จำนวนที่รับสมัครสอบต่อวัน : 150 คนสิ่งที่จะได้รับ

เมื่อสมัครและชำระค่าสมัคร:

ผู้สมัครจะสามารถทดสอบความพร้อม (Diagnostic Assessment) 2 ครั้ง และ การสอบวุฒิบัตร (Automated Certification Exam) 1 ครั้ง

การทดสอบความพร้อม

– การทดสอบความพร้อมครั้งละไม่เกิน 60 นาที

– ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบ 1 หรือ 2 ครั้ง หรือไม่ทดสอบเลยก็ได้

– ซึ่งผู้สมัครที่สอบวุฒิบัตรแล้วจะไม่สามารถสามารถกลับมาทำการทดสอบใหม่ได้

การสอบจริง

– เวลาที่ใช้ในการสอบวุฒิบัตร (Automated Certification Exam) คือ 45 นาที

– ผู้ที่ได้คะแนน 75% ขึ้นไปจะถูกว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL

– ผู้สมัครสามารถสอบวุฒิบัตรโดยไม่ทดสอบความพร้อมก็ได้

– กรณีที่ผู้สมัครสอบวุฒิบัตรแล้วจะไม่สามารถทดสอบความพร้อมได้

– ผู้สมัครจะไม่สอบวุฒิบัตรในวันทดสอบความพร้อมก็ได้ แต่ผู้สมัครต้องมาใช้สิทธิในการสอบจริงภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีทดสอบความพร้อมครั้งแรก

– การสมัครสอบ 1 ครั้ง ผู้สมัครสอบจะต้องใช้สิทธิการทดสอบและการสอบจริงภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทดสอบครั้งแรก

เมื่อสอบผ่าน:

– ผู้สมัครจะได้รับ ICDL Digital Marketing Certificate ที่ออกให้โดยตรงจาก ICDL ซึ่งได้รับการรับรองและยอมรับทั่วโลกในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสอบผ่าน

– ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับ ICDL Digital Marketing Certificate จาก Website ของwww.icdl..online.th ในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่สอบผ่าน

ขั้นตอนในการสอบ

 • ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินและกำหนดการสอบจาก E-mail ของท่าน
 • นำบัตรประชาชน หรือหลักฐานการแสดงตัวตนอื่นๆของท่านมาตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้าสอบในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 2562
 • ดำเนินการขอรับลำดับการเข้าทดสอบ (Assessment) หรือการสอบจริง (Exam) จากเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องสอบ โดยระบุว่าต้องการทำการทดสอบ (Assessment) หรือต้องการดำเนินการสอบจริง (Exam)
 • เปิดให้รับลำดับเพื่อการเข้าทดสอบหรือการสอบจริงตั้งแต่เวลา 8:30 น. และเริ่มเข้าทดสอบหรือสอบจริงตั้งแต่เวลา 9:00 น. – มารับก่อนมีสิทธิ์สอบก่อน (First come first serve)
 • หลังจากดำเนินการทดสอบ (Assessment) (ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ์ 2 ครั้ง) หากต้องการทดสอบอีกครั้งหรือสิบจริงต้องมาดำเนินการขอลำดับการทดสอบหรือการสอบจริงอีกครั้ง
 • ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถแจ้งเพื่อขอรับลำดับการทดสอบหรือการสอบจริงในวันสอบช้าที่สุด  ดังนี้

– กรณีต้องการทดสอบ 2 ครั้ง และสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง : เวลา 13:00 น.

– กรณีต้องการทดสอบ 1 ครั้ง และสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง : เวลา 14:00 น.

– กรณีต้องการสอบวุฒิบัตรเท่านั้น : 15:00 น.

 • หากผู้สมัครสอบไม่มาดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการสอบในวันที่สมัครได้ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิเพื่อสอบวันอื่นๆได้รวมถึงการเรียกร้องเงินค่าสมัครคืนได้
 • กรณีที่ได้ทดสอบแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และประสงค์ใช้สิทธิทดสอบหรือสอบจริงในวันอื่นๆ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หลังจากการสอบที่ www.icdl.online.th

หมายเหตุ: การสอบทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารและสัมภาระส่วนตัวใดๆเข้าไปภายในห้องสอบ นอกจากที่เจ้าหน้าที่แจกจ่ายให้เท่านั้น

 

สำหรับการทดสอบความพร้อมของจริง

– การทดสอบความพร้อมครั้งละไม่เกิน 60 นาที

– ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบ 1 หรือ 2 ครั้ง หรือไม่ทดสอบเลยก็ได้

– ซึ่งผู้สมัครที่สอบวุฒิบัตรแล้วจะไม่สามารถสามารถกลับมาทำการทดสอบใหม่ได้

สำหรับการสอบวุฒิบัตร

– เวลาที่ใช้ในการสอบวุฒิบัตร (Automated Certification Exam) คือ 45 นาที

– ผู้ที่ได้คะแนน 75% ขึ้นไปจะถูกว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL

– ผู้สมัครสามารถสอบวุฒิบัตรโดยไม่ทดสอบความพร้อมก็ได้

– กรณีที่ผู้สมัครสอบวุฒิแล้วจะไม่สามารถทดสอบความพร้อมได้

– ผู้สมัครจะไม่สอบเพื่อรับวุฒิบัตรในวันทดสอบความพร้อมก็ได้ แต่ผู้สมัครต้องมาใช้สิทธิในการสอบจริงภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีทดสอบความพร้อมครั้งแรก

– การสมัครสอบ 1 ครั้ง ผู้สมัครสอบจะต้องใช้สิทธิการทดสอบและการสอบจริงภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทดสอบครั้งแรก

หมายเหตุ

*ตัวอย่างข้อสอบด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวข้อสอบของ ICDL Digital Marketing Certificate เท่านั้น ซึ่งอาจไม่ปรากฏในข้อสอบจริง
**ตัวอย่างข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ ระบบจะทำการสุ่มตัวอย่างข้อสอบเพื่อให้ทดลองทำ

 

หากท่านยังไม่มี ZipEvent account ขอให้ท่านดำเนินการโดยคลิ๊กที่ >>> Register Zip Event โดยมีขั้นตอนการสมัคร ZipEvent account ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: หากเข้าที่หน้าหลักสูตรแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

ขั้นตอนที่ 2: คุณอาจ Register ผ่าน Facebook Account หรือสมัครใหม่ด้วย E-mail อื่นและกำหนด Password ให้เรียบร้อย ก่อนจะกด “ลงทะเบียน” ปุ่มสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 4: ท่านสามารถสั่ง Copy ข้อมูลเก็บไว้เพื่อใช้ในการสมัครหลักสูตรอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่ท่านต้องการจะสมัคร หากเห็นข้อความว่า “ขอบคุณที่ใช้บริการ” แสดงว่าคุณได้สมัครหลักสูตรนั้นๆเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 6: กลับไปตรวจสอบใน E-mail ที่คุณใช้ในการสมัคร เพื่อรับตั๋วในการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เลือกไว้

สมัครสอบ: ICDL Digital Marketing Certificate (ICDL-DM100)

 • ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • สถานที่สอบ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • ค่าสมัครสอบต่อท่าน 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 • กรณีสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 14 มิ.ย.2562 ชำระเพียง 4,000 บาท (ไม่รวม VAT)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X