fbpx

‘IT security vs cybersecurity’ นี่คือความต่างระหว่างความปลอดภัยด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์

cybersecurity-standard

Cybersecurity จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นด้านปัญหาความปลอดภัยจากอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นทั้ง hacking และการจารกรรมข้อมูลสำคัญของหน่วยงานต่างๆ รวมถึง Cyber war ส่วน IT Security จะมุ่งเน้นในส่วนของการป้องกันข้อมูล (Information) ที่อยู่ในรูปแบบของ Digital format หรือ Digital Information

แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ส่วนก็มีความเกี่ยวข้องทับซ้อนกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สังเกตได้จากกราฟต่อไปนี้

IT security

ภาพแผนภูมิอ้างอิงจาก ivezic.com

IT Security กับ Cybersecurity จึงมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงและไม่สามารถแยกกันได้โดยอิสระ โดยให้สังเกตว่า การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (ชุดขวา) จะรวมทุกอย่างและทุกคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน cyberspace

สรุปความต่างระหว่าง IT SECURITY และ CYBERSECURITY

IT SECURITY

ปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ physical data
รักษาความปลอดภัย information ที่เป็นความลับเพื่อให้พร้อมใช้งาน
ป้องกันช่องสัญญาณเพิ่มเติม – มากกว่าโลกไซเบอร์
มุ่งเน้นการเข้าถึงและปกป้องความลับของข้อมูล

CYBERSECURITY

ปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ปกป้องข้อมูลที่มีค่าและมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกหรือการจารกรรม
ป้องกันภัยคุกคามของโลกไซเบอร์
มุ่งเน้นไปที่การป้องกันอินเทอร์เน็ต ช่องทางเซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายที่อนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

รู้จักเรามากขึ้น

ใบรับรองคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ โดย ICDL Thailand by DBC คือ โอกาสที่ดีที่สุด สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ ที่เป็นหนึ่งในเครื่องหมาย (Signal) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมถึงบริษัทระดับขนาดกลางขนาดย่อมใช้ นอกเหนือจากเครื่องหมาย (Signal) อื่น อย่างเช่น สถาบันการศึกษา และระดับปริญญา เพื่อเลือก The Best Candidate เข้ามาทำงาน

มาค้นพบคำตอบว่า คุณคือตัวจริง แค่ไหนในสายงานการตลาดออนไลน์ด้วยมาตรฐานครอบคลุมทักษะที่สำคัญและแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล อาทิ Marketing Concept, Web Presence, Social Media Setup, Social Media Management, Online Marketing and Advertising, Analytics ฯลฯ

เพราะความรู้และสุขภาพ คือ การลงทุนที่จะไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ อย่าลืมว่าตัวคุณคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด

นำหน้าคนอื่นก่อนใคร

ด้วย โอกาส’ ที่ดีกว่าเดิม

About Post Author