fbpx

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) พัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นข้าราชการระดับสูง

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 01

HiPPS คืออะไร?

เชื่อว่าผู้เป็นข้าราชการล้วนอยากมีความก้าวหน้าทางอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential System (HiPPS) ขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมด้วยการพัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านบรรกาศการปฏิบัติงานจริงและการฝึกอบรม เกี่ยวกับการบริหารหมุนเวียนงานภายในองค์ การสอนงาน คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ฯลฯ ข้าราชการผู้เข้าร่วมจึงพร้อมที่จะเติบโตเป็นข้าราชการในระดับสูง สามารถดำรงดำแหน่งนักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์/แนวคิดของ HiPPS

  1. Attract: คนเก่งควรได้รับการส่งเสริม ระบบสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจบุคลากรที่มีผลงานให้อยู่ในระบบราชการ
  2. Talent Development: พัฒนาข้าราชการพลเรียนผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
  3. Talent Inventory: เตรียมพร้อมข้าราชการเพื่อเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์ สำหรับตำแหน่งบริหาร อำนวยการ และวิชาการ ในระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

ประโยชน์ที่ได้รับจาก HiPPS

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้ประโยชน์แก่ทั้งข้าราชการผู้เข้าร่วมและองค์กรที่ข้าราชการสังกัด โดยตัวข้าราชการเองเมื่อได้รับคัดเลือกเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านการสั่งสมประสบการณ์ การฝึกอบรม และทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางอาชีพและการเลื่อนตำแหน่งเป็นชำนาญการพิเศษ (เฉพาะราย) แถมยังได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 1% เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย ส่วนองค์กรนั้นจะได้ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือ ผ่านการเป็นองค์กรที่เป็นทางเลือกของคนเก่งมีความสามารถ นอกจากนั้นบุคลากรขององค์กรยังได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทักษะความรอบรู้ เป็นเครือข่ายคนคุณภาพที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

รับสมัครแล้ว! ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นเปิดรับสมัครล่าสุด อย่าลืมเช็คคุณสมบัติกันก่อนนะครับว่าสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งนอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามตำแหน่งของคุณแล้ว การคัดเลือกยังต้องการเอกสารวุฒิบัตรรับรองความสามารถประกอบ เช่น ศักยภาพด้านความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้มาตรฐาน การทดสอบทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL Workforce Basics, IC3 Digital Literacy Certification หรือแบบทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) โดยเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร และศักยภาพด้านความสามารถทางภาษาไม่ว่าจะเป็น CU-TEP, TOEFL, IELTS, DIFA TES (ซึ่งเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ) หรือทักษะภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังพิจารณาจาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของส่วนราชการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา และผลงานสำคัญ 1 ปีย้อนหลังอีกด้วย

เริ่มเตรียมพร้อมสอบวุฒิบัตรต่าง ๆ มาไว้ในมือได้ตั้งแต่วันนี้ โดยข้าราชการพลเรือนที่สนใจสามารถยื่นความประสงค์สมัครด้วยตนเอง (หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นเสนอชื่อ) เพื่อรับการคัดเลือกในส่วนราชการ หลังจากนั้นส่วนราชการจะแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการไปยังสำนักงาน ก.พ. ต่อไป ภายในกำหนดการไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ได้ที่ www.ocsc.go.th/HiPPS

 

ICDL Thailand by DBC เป็นศูนย์สอบวุฒิบัตร ICDL Workforce Basics ที่ได้รับการรับรองจาก ICDL (ประเทศไทย) บุคคลที่มีความสนใจต้องการทดสอบ หรือหน่วยงานที่มีความประสงค์นำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้เพื่อประเมินบุคลากร สามารถติดต่อได้ที่ Facebook: ICDL Thailand by DBC หรืออีเมล [email protected]

บทความที่เกี่ยวข้อง ICDL WORKFORCE BASICS มาตรฐานสากลประเมินข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

 

About Post Author