DM-201 สำหรับผู้มีประสบการณ์ [เดือนธันวาคม] หลักสูตรอบรมพร้อมสอบ ICDL Digital Marketing Certificate 2 วัน

 • Instructor: SPEAKER
 • Students: 1
 • Duration: 2 days

ICDL – DM 201

หลักสูตรการอบรมพร้อมสอบ ICDL Digital marketing Certificate

 • หลักสูตรนี้การอบรมและสอบเกี่ยวกับ Digital Marketing ซึ่งเป็นสมรรถนะเฉพาะด้าน ในการรู้ทักษะดิจิทัลที่กำหนดและรับรองวุฒิโดย มูลนิธิ ICDL (International Computer Driving License)
 • การอบรมเป็นภาษาไทย แต่การสอบยังคงเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อรับวุฒิบัตรระดับมาตรฐานสากล)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้ง = การสอบประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง 2 ครั้ง (ไม่นับคะแนน) การสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง (นับคะแนนเพื่อประเมินรับวุฒิบัตร)
 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร
 • สถาบันมีจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการอบรมและสอบไว้ให้ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องนำของส่วนตัวมา
 • วันอบรมและสอบ : วันเสาร์และอาทิตย์ที่  21-22 ธันวาคม 2562 การสอบจะดำเนินหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่ 22 ธ.ค. ช่วงบ่าย

กรุณาตรวจสอบความพร้อมของท่านก่อนการลงทะเบียนทุกหลักสูตร

หมายเหตุ
1. กรณีที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถมาอบรมในรอบนั้นๆได้ ผู้สมัครมีสิทธิ์ในการขอเลื่อนรอบการอบรมได้ 1 ครั้ง แต่ต้องแจ้งก่อนถึงวันอบรมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
2. หากผู้ลงทะเบียนต้องการเลื่อนรอบการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง ต้องชำระค่าดำเนินการเพิ่มครั้งละ 3,000 บาท
3. หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

Digital Core and sub skills set ที่ผู้อบรมควรรู้ก่อนสอบ

1. Digital Marketing Concepts

 • Key Concepts
 • Planning

2. Web Presence

 • Web Presence Options
 • Website Considerations
 • Search Engine Optimisation

3. Social Media Setup

 • Social Media Platforms
 • Social Media Accounts

4. Social Media Management

 • Social Media Management Services
 • Marketing and Promotion Activities
 • Engagement, Lead Generation and Sales

5. Online Marketing and Advertising

 • Online Advertising
 • E-Mail Marketing
 • Mobile Marketing

6. Analytics

 • Getting Started
 • Web Analytics
 • Social Media Insights
 • E-Mail Marketing and Online Advertising Analytics
 • ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) *สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต และผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน (เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ)
 • รับจำนวน 30 ที่นั่งเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบความพร้อมของท่านก่อนการลงทะเบียนทุกหลักสูตร

หมายเหตุ
1. กรณีที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถมาอบรมในรอบนั้นๆได้ ผู้สมัครมีสิทธิ์ในการขอเลื่อนรอบการอบรมได้ 1 ครั้ง แต่ต้องแจ้งก่อนถึงวันอบรมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
2. หากผู้ลงทะเบียนต้องการเลื่อนรอบการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง ต้องชำระค่าดำเนินการเพิ่มครั้งละ 3,000 บาท
3. หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

Curriculum is empty

Admin bar avatar
ICDL Certified Professional Instructor Anyone who pass Train the trainer course from ICDL Thailand and accredict with ICDL Asia

Price

11,770.00฿12,840.00฿
X