ICDL – DM501 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing อบรม 8 วัน [เดือนกุมภาพันธ์ 2563]

 • Instructor: SPEAKER
 • Students: 2
 • Duration: 8 days

ICDL – DM 501
(Febuary – March, 2563)

หลักสูตรการอบรมให้ความรู้พร้อมเข้ารับการสอบประเมินทักษะดิจิทัลด้าน Digital marketing เพื่อรับ ICDL Certificate

 • หลักสูตรนี้การอบรมและสอบเกี่ยวกับ Digital Marketing ซึ่งเป็นสมรรถนะเฉพาะด้าน ในการรู้ทักษะดิจิทัลที่กำหนดและรับรองวุฒิโดย มูลนิธิ ICDL (International Computer Driving License)
 • การอบรมเป็นภาษาไทย แต่การสอบยังคงเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อรับวุฒิบัตรระดับมาตรฐานสากล)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้ง = การสอบประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง 3 ครั้ง (ไม่นับคะแนน) การสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง (นับคะแนนเพื่อประเมินรับวุฒิบัตร)
 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร
 • สถาบันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการสอบให้ในวันสอบจริง (วันสุดท้ายของการอบรม) เท่านั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเองเพื่อใช้ในการเข้าระบบทำข้อสอบประเมินความรู้ ในแต่ละครั้ง
 • วันอบรมและสอบ: อบรมวันเสาร์ที่ 22, 29 กุมภาพันธ์ 7, 14, 21, 22, 28 และ 29 มีนาคม 2563 (รวม 8 วัน หรือ 48 ชม.)  การสอบจะดำเนินหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่ 29 มีนาคม 2563. ช่วงบ่าย
 • รับจำนวน 15 ที่นั่งเท่านั้น

Digital skills ด้าน Digital Marketing ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ มีดังนี้

เนื้อหาในการให้ความรู้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน ICDL หลักสูตรเรียนด้วยกันทั้งสิ้น 8 วัน (รวม 48 ชม.) สำหรับผู้ที่สนใจเปลี่ยนสายงานสู่สาย Digital Marketing โดยหลังจากจบหลักสูตรแล้ว สามารถเข้าใจ หลักการ การใช้งาน แนวคิด การวิเคราะห์ เพื่อให้พร้อมและเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในวงการ digital marketing อย่างมั่นใจ

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

Digital Marketing Professional Core 6 Skills

 • Digital Marketing Concepts
 • Web Presence
 • Social Media Setup
 • Social Media Management
 • Online Marketing and Advertising
 • Analytics

Digital Marketing tools

 • Facebook Marketing
 • Google AdWords
 • Twitter และ Tweetdeck เพื่อการ PR
 • Content Marketing concept
 • WordPress/Website/Chatbot
 • YouTube และการ Live Stream ด้วย OBS

– 1 รอบ การอบรมจะมีการให้ทดสอบเพื่อประเมินความรู้ก่อนสอบจริง 2 ครั้ง ใน 8 วัน (ไม่ใช่ชุดเดียวกับข้อสอบจริง)
– การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร ICDL จะสอบหลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

 • ค่าใช้จ่าย 40,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) *สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ และมีระบบผ่อนชำระ (ดอกเบี้ย 0% – 6 เดือน)

กรุณาตรวจสอบความพร้อมของท่านก่อนการลงทะเบียนทุกหลักสูตร

หมายเหตุ: 
1. กรณีที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถมาอบรมในรอบนั้นๆได้ ผู้สมัครมีสิทธิ์ในการขอเลื่อนรอบการอบรมได้ 1 ครั้ง แต่ต้องแจ้งก่อนถึงวันอบรมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน (ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี)
2. หากผู้ลงทะเบียนต้องการเลื่อนรอบการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง ต้องชำระค่าดำเนินการเพิ่มครั้งละ 3,000 บาท

Curriculum is empty

Admin bar avatar
ICDL Certified Professional Instructor Anyone who pass Train the trainer course from ICDL Thailand and accredict with ICDL Asia

Price

42,800.00฿
X