DMC30X (หลักสูตรอบรมพื้นฐานพร้อมสอบ)

ICDL – DMC30X

หลักสูตรการอบรม Digital Marketing Online

พร้อมเข้ารับการสอบประเมินทักษะดิจิทัลด้าน Digital marketing เพื่อรับ ICDL Certificate

 

รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักสูตรนี้การอบรมและสอบเกี่ยวกับ Digital Marketing ซึ่งเป็นสมรรถนะเฉพาะด้าน ในการรู้ทักษะดิจิทัลที่กำหนดและรับรองวุฒิโดย มูลนิธิ ICDL (International Computer Driving License)
 • การอบรมเป็นภาษาไทย แต่การสอบยังคงเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อรับวุฒิบัตรระดับมาตรฐานสากล)
 • การสอบประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง 1 ครั้ง (ไม่นับคะแนน) การสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง (นับคะแนนเพื่อประเมินรับวุฒิบัตร)
 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร
 • สถาบันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการสอบให้ในวันสอบจริง (วันสุดท้ายของการอบรม) เท่านั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเองเพื่อใช้ในการเข้าระบบทำข้อสอบประเมินความรู้ ในแต่ละครั้ง
 • วันสอบ : สอบทุกเสาร์สุดท้ายของเดือน

 

Digital skills ด้าน Digital Marketing ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ มีดังนี้

เนื้อหาในการให้ความรู้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน ICDL หลักสูตรเรียนด้วยกันทั้งสิ้น 10 วัน (วันละ 3 ชม. รวม 30 ชม.) สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing มาก่อน หรือสนใจเปลี่ยนสายงานสู่สาย Digital Marketing โดยหลังจากจบหลักสูตรแล้ว สามารถเข้าใจ หลักการ การใช้งาน แนวคิด การวิเคราะห์ เพื่อให้พร้อมและเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในวงการ digital marketing อย่างมั่นใจ

 

*** โปรโมชั่นช่วงนี้ รับเป็นที่ปรึกษาฟรี 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียน***

 

สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing คือ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Social Media tools ต่างๆในการทำธุรกิจ อาทิ การซื้อ Ads หรือ ตั้ง Campaign ใน Facebook, การซื้อ Ads ผ่าน Google  เป็นต้น หากไม่มั่นใจในเรื่องประสบการณ์ สามารถสอบถามได้ที่ Inbox ของเพจ ICDL Thailand by DBC  หรือศึกษาตามหัวข้อที่มีปรากฎด้านล่าง

เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 1. Social Learning

 • Digital Marketing Concepts
 • Social Media Account & Using Social Media
 • SEO
 • Social Media Insight
 • Facebook
 • Line OA
 • ChatBot

รวม 46  ตอน  ความยาวต่อตอนประมาณ  20  นาที ความยาวรวม 30 ชม.(โดยประมาณ)

 1. E-Learning

 • Digital Marketing
 • Facebook Marketing
 • บริหารเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ Google Analytics
 • Google AdWords
 • Line OA
 • YouTube Marketing
 • Content Marketing

รวมประมาณ 100  ตอน  ความยาวต่อตอนประมาณ 3  นาที  ความยาวรวม 6  ชม.(โดยประมาณ)

*ผู้ไม่มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing คือ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Social Media tools ต่างๆในการทำธุรกิจ อาทิ การซื้อ Ads หรือ ตั้ง Campaign ใน Facebook, การซื้อ Ads ผ่าน Google  เป็นต้น หากไม่มั่นใจในเรื่องประสบการณ์ สามารถสอบถามได้ที่ Inbox ของเพจ ICDL Thailand by DBC  หรือศึกษาตามหัวข้อที่มีปรากฎด้านล่าง

การสอบวุฒิบัตร

 • การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร ICDL จะสอบหลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
 • เวลาที่ใช้ในการสอบวุฒิบัตร (Automated Certification Exam) คือ 45 นาที
 • ผู้ที่ได้คะแนน 75% ขึ้นไปจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL
 • ผู้สมัครสามารถสอบจริงโดยไม่ทดสอบความพร้อมก็ได้
 • กรณีที่ผู้สมัครสอบจริงแล้วจะไม่สามารถทดสอบความพร้อมได้
 • ผู้สมัครจะไม่สอบจริงในวันทดสอบความพร้อมก็ได้ แต่ผู้สมัครต้องมาใช้สิทธิในการสอบจริงภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีทดสอบความพร้อมครั้งแรก
 • การสมัครสอบ 1 ครั้ง ผู้สมัครสอบจะต้องใช้สิทธิการทดสอบและการสอบวุฒิบัตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทดสอบครั้งแรก

 

เมื่อสอบผ่าน (Certificated)

 • ผู้สมัครจะได้รับ ICDL Digital Marketing Certificate ที่ออกให้โดยตรงจาก  ICDL ซึ่งได้รับการรับรองและยอมรับทั่วโลกในระยะเวลา 2  เดือนนับจากวันสอบผ่าน

 

กรุณาตรวจสอบความพร้อมของท่านก่อนการลงทะเบียนทุกหลักสูตร

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ชำระเงินแล้ว และรับทราบข้อมูลในการเข้าชมแล้ว ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 • ราคารวมค่าสอบแล้ว
 • สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ในกรณีสมัครในนามนิติบุคคล
 • สามารถชำระด้วยบัตรเดบิตและเครดิตได้

2. การ Consult ผ่าน Facebook Group ผู้สมัครต้องใช้ Facebook  ที่สมัครถามเท่านั้น

 • ผู้เรียนสามารถถามได้ วันละไม่เกิน 5  คำถาม/ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
 • หากมีคำถามหลังจากเวลา 17.00 น. วิทยากรจะตอบคำถามในวันถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone Number : 081-632-5918

Line : @icdlthailandbydbc

Facebook Messenger : ICDL Thailand by DBC

Mill : [email protected]

Curriculum is empty

Price

3,999.00฿10,000.00฿