fbpx

รูปแบบการสอบ

 1. การสอบจัด ณ สถานที่สอบอย่างเป็นทางการ ICDL หรือศูนย์สอบ ICDL ที่ได้รับการอนุมัติ
 2. อย่างเป็นทางการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ ICDL
 3. ผู้สอบจะทำการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน/เครื่องในสถานที่จัดสอบ
 4. ลักษณะข้อสอบแบบลงมือปฏิบัติการใช้งานจริงบนหน้าจอ
 5. การสอบผ่านระบบการทดสอบออนไลน์การสอบประเมินจะมีข้อสอบที่จัดให้ 2 แบบ ได้แก่
 • ข้อสอบประเมิน (ICDL Diagnostic Test) มีให้คนละ 3 ชุดต่อ 1 วิชา จำนวนข้อสอบประมาณ 45 ข้อสอบปฏิบัติ
  • ข้อสอบประเมินสามารถใช้เพื่อ
  • ให้ทราบระดับสมรรถนะที่มีอยู่ปัจจุบันของแต่ละบุคคล
  • ใช้เพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับทักษะของแต่ละบุคคลต่อไป
  • รายงานผลที่ได้รับจะมีคำแนะนำวิธีที่ถูกต้องและเร็วที่สุดของแต่ละข้อ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้เรียนรู้พัฒนาทักษะต่อไปได้ด้วยตนเอง
  • แบบทดสอบสามารถใช้เป็นการฝึกฝนทักษะก่อนการสอบวุฒิบัตร
 • ข้อสอบวุฒิบัตร (ICDL Certification Test) มีให้คนละ 1 ชุด ต่อ 1 วิชา จำนวนข้อสอบประมาณ 35-42 ข้อสอบปฏิบัติ
  • ข้อสอบวุฒิบัตรจะใช้เพื่อสอบรับรองสมรรถนะรายวิชาว่าได้ถึงเกรฑ์มาตรฐานสากล ICDL แล้ว
  • ระยะเวลาสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL สำหรับข้อสอบประเมิน 90 นาที ข้อสอบวุฒิบัตร 45 นาที
  • ภาษาที่ใช้ในการสอบประเมินสามารถเลือกได้ทั้งแบบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย แล้วต่เวอร์ชั่นของข้อสอบ
  • ผู้สอบจะทราบผลการประเมินทักษะทันทีหลังสอบเสร็จ
  • เกณฑ์การสอบผ่านในแต่ละวิชาอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ จึงจะได้รับใบวุฒิบัตร
  • ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านตามจำนวนวิชาที่ระบุไว้ตามประเภทวุฒิบัตร จึงมีสิทธิ์ในการได้รับใบวุฒิบัตร หรือ สามารถออกวุฒิบัตรแยกรายวิชาได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • กรณีผู้เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ (ICDL Diagnostic Test) จะไม่ได้รับวุฒิบัตร

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate

JOIN NOW

ใบรับรองคุณวุฒิ Data Protection Certificate

JOIN NOW

ใบรับรองคุณวุฒิ IT Security Certificate

JOIN NOW

ใบรับรองคุณวุฒิทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน

JOIN NOW