fbpx

ICDL Standard

มาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL

ICDL ได้จัดมาตรฐานระดับสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงอย่างกว้างขวาง

วุฒิบัตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving License)  เป็นวุฒิบัตรและหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ดำเนินงานโดย ECDL Foundation มูลนิธิไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก วุฒิบัตร ICDL เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกเรื่องคุณภาพมาตรฐานของการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถด้าน ดิจิทัล และด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ICDL ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการยกระดับศักยภาพทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  นักเรียนนักศึกษา ประชาชนและแรงงานของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอัฟริกา และทวีปอเมริกา นับเป็นกลไกขับเคลื่อนให้นโยบาย E-Government นำไปสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบได้ตามเป้าหมาย ช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับหลายประเทศ เช่น ประเทศ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลี อินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้โดยการที่จัดให้อยู่ในกรอบมาตรฐานคุณสมบัติแห่งชาติ (National Qualification Framework) ของนานาประเทศทั่วโลกอีกด้วย ปัจจุบัน ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านวุฒิบัตรวัดระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ICDL ได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงานและสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ จากทั่วโลก ทั้งภาครัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึกษาและบริษัทชั้นนำทั่วโลก โปรแกรม ICDL ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับราชการ นโยบายประเทศ บริษัทเอกชน หน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน ในประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 42 ภาษา มีผู้ที่ลงทะเบียนสอบแล้วถึง 15 ล้านคน และมีการสอบและรับรองวุฒิบัตรกว่า 50 ล้านฉบับในปัจจุบัน

มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก

วุฒิบัตร ICDL จัดเป็นอันดับ 1 ของวุฒิบัตรด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศต่างๆ ในยุโรปและนานาประเทศ จัดให้ ICDL อยู่ในกรอบ National Qualification Framework ด้าน ICT มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในกว่า 150 ประเทศ แปลเป็นภาษาต่าง ๆ 41 ภาษา จำนวนศูนย์สอบทั่วโลกกว่า 25,000 ศูนย์สอบ รวมถึงศูนย์สอบในประเทศไทยกว่า 30 แห่ง จำนวนผู้สอบแล้ว 15,000,000 คน สอบไปแล้วกว่า 50,000,000 ข้อสอบ และยังคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ และได้นำไปใช้กับองค์กรในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา นับเป็นวุฒิบัตรมาตรฐานโลกอย่างแท้จริงและสามารถไปยืนยันรับรองสมรรถนะความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทั่วโลก


ICDL DIGITAL SKILL

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL

ICDL มีหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย โดยมีทั้ง

ICDL ตระหนักและเข้าใจดีว่าในโลกยุคดิจิทัล ข้อมูล ทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัล เป็นเรื่องที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอย่างรวดเร็ว ICDL จึงมีการปรับเนื้อหาที่ใช้ในการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัยตลอดเวลา และมีหลักสูตรวิชาที่ออกมาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ โดยล่าสุด ได้ออกหลักสูตร Digital Marketing, Computing และ ICT in Education อีกด้วย

ทั้งนี้ด้วยหลักสูตรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย การสอบรายวิชาที่ยืดหยุ่น เลือกสอบรายวิชาได้ จึงเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลสามารถสร้างข้อมูลสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่วนตัว (Digital Skills Profile) ได้ โดยจะแสดงสมรรถนะรายวิชาไว้ในวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะของแต่ละคน

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยระบบการสอบออนไลน์มาตรฐานสากล ICDL

 1. การสอบจัด ณ สถานที่สอบอย่างเป็นทางการ ICDL หรือศูนย์สอบ ICDL ที่ได้รับการอนุมัติ
 2. อย่างเป็นทางการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ ICDL
 3. ผู้สอบจะทำการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน/เครื่องในสถานที่จัดสอบ
 4. ลักษณะข้อสอบแบบลงมือปฏิบัติการใช้งานจริงบนหน้าจอ
 5. การสอบผ่านระบบการทดสอบออนไลน์การสอบประเมินจะมีข้อสอบที่จัดให้ 2 แบบ ได้แก่
 • ข้อสอบประเมิน (ICDL Diagnostic Test) มีให้คนละ 3 ชุดต่อ 1 วิชา จำนวนข้อสอบประมาณ 45 ข้อสอบปฏิบัติ
  • ข้อสอบประเมินสามารถใช้เพื่อ
  • ให้ทราบระดับสมรรถนะที่มีอยู่ปัจจุบันของแต่ละบุคคล
  • ใช้เพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับทักษะของแต่ละบุคคลต่อไป
  • รายงานผลที่ได้รับจะมีคำแนะนำวิธีที่ถูกต้องและเร็วที่สุดของแต่ละข้อ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้เรียนรู้พัฒนาทักษะต่อไปได้ด้วยตนเอง
  • แบบทดสอบสามารถใช้เป็นการฝึกฝนทักษะก่อนการสอบวุฒิบัตร
 • ข้อสอบวุฒิบัตร (ICDL Certification Test) มีให้คนละ 1 ชุด ต่อ 1 วิชา จำนวนข้อสอบประมาณ 35-42 ข้อสอบปฏิบัติ
  • ข้อสอบวุฒิบัตรจะใช้เพื่อสอบรับรองสมรรถนะรายวิชาว่าได้ถึงเกรฑ์มาตรฐานสากล ICDL แล้ว
  • ระยะเวลาสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL สำหรับข้อสอบประเมิน 90 นาที ข้อสอบวุฒิบัตร 45 นาที
  • ภาษาที่ใช้ในการสอบประเมินสามารถเลือกได้ทั้งแบบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย แล้วต่เวอร์ชั่นของข้อสอบ
  • ผู้สอบจะทราบผลการประเมินทักษะทันทีหลังสอบเสร็จ
  • เกณฑ์การสอบผ่านในแต่ละวิชาอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ จึงจะได้รับใบวุฒิบัตร
  • ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านตามจำนวนวิชาที่ระบุไว้ตามประเภทวุฒิบัตร จึงมีสิทธิ์ในการได้รับใบวุฒิบัตร หรือ สามารถออกวุฒิบัตรแยกรายวิชาได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • กรณีผู้เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ (ICDL Diagnostic Test) จะไม่ได้รับวุฒิบัตร

รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิบัตรจากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate

JOIN NOW

ใบรับรองคุณวุฒิ Data Protection Certificate

JOIN NOW

ใบรับรองคุณวุฒิทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน

JOIN NOW

ใบรับรองคุณวุฒิ IT Security Certificate

JOIN NOW

ECDL (European Computer Driving Licence) is the European Standard in end-user computer skills.  It is a certification in the practical use of computers and computer applications.  ECDL is referred to as ICDL (International Computer Driving Licence) outside of Europe.  European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation.

Reference Site: https://icdl.org/