fbpx
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 01

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) พัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นข้าราชการระดับสูง

เชื่อว่าผู้เป็นข้าราชการล้วนอยากมีความก้าวหน้าทางอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential System (HiPPS) ขึ้น ใครอยากเข้าร่วมต้องอ่าน!

Read More
ICDL WORKFORCE BASICS

ICDL WORKFORCE BASICS มาตรฐานสากลประเมินข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้นำ ICDL Workforce Basics ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

Read More