fbpx

ผู้ใช้งานกว่า 3 แสนคน ยังคงใช้รหัสผ่านเก่า ที่เคยโดนโจมตี – Hijacking

Cybersecurity มุ่งเน้นด้านปัญหาความปลอดภัยจากอินเทอร์เน็ต ส่วน IT Security ปกป้องกันข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Digital Information

Read More
cybersecurity-standard

‘IT security vs cybersecurity’ นี่คือความต่างระหว่างความปลอดภัยด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์

Cybersecurity มุ่งเน้นด้านปัญหาความปลอดภัยจากอินเทอร์เน็ต ส่วน IT Security ปกป้องกันข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Digital Information

Read More