ICDL Thailand Digital Challenge 2019

ICDL Thailand จะจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3

ICDL Thailand จะจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารสาโรช บัวศรี ชั้น 12 มศว. ประสานมิตร เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

Read More
X